Новини
25.10.2011

Бути ближче до людей

Кількість та обсяг здійснених страхових виплат основні показники, за якими клієнти звикли оцінювати діяльність страхових компаній.  Але вагомою складовою результату є не лише кількісні, а і якісні характеристики. Цінність роботи компанії «Гарант-ЛАЙФ» не лише в належному виконанні зобов’язань за договорами страхування, але і в індивідуальному підході  до кожного випадку, особливо, коли справа стосується найдорожчого – життя людини.

Прикладом ексклюзивної роботи з кожним клієнтом може слугувати  випадок, який стався на початку року. Клієнт компанії «Гарант-ЛАЙФ» постраждав в результаті нападу злочинців. Чоловік був жорстоко побитий, отримав велику кількість серйозних травм і довго лікувався. В стресовому стані клієнт геть забув  про страховку  і повідомив у компанію «Гарант-ЛАЙФ»  про неприємний випадок вже після того, як договір страхування закінчив свою дію. Проте, не дивлячись на пізнє сповіщення про страхову подію і подачу документів, компанія прийняла рішення визнати страхову подію і здійснити виплату.

Такі випадки черговий раз доводять, що життя сповнене не завжди приємних несподіванок. Ми готові пом’якшити негативні наслідки від них. Описана ситуація  свідчить про те, що «Гарант-ЛАЙФ»  насамперед прагне виконувати основну місію страховика – підтримати в ситуації, коли потрібна допомога.   

Загалом,  за підсумками вересня компанія здійснила 34 виплати загальною сумою більше 500 тисяч гривень, всього за третій квартал  - 110 виплат  на суму 1 299 159 гривень.

ПАТ "УСК "Гарант-ЛАЙФ" має більш ніж десятирічний досвід роботи у сфері страхування життя. Завдяки команді професіоналів компанія не перестає підтверджувати свою надійність серед клієнтів і партнерів. Спираючись на фінансову потужність і передові технології "Гарант-ЛАЙФ" надає послуги Європейської якості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть ближе к людям

Количество и объем осуществленных страховых выплат основные показатели, по которым клиенты привыкли оценивать деятельность страховых компаний. Но весомой составляющей результата является не только количественные, но и качественные характеристики. Ценность работы компании «Гарант-ЛАЙФ» не только в должном исполнении обязательств по договорам страхования, но и в индивидуальном подходе к каждому случаю, особенно, когда дело касается самого дорогого - жизни человека.

Примером эксклюзивной работы с каждым клиентом может служить случай, произошедший в начале года. Клиент компании «Гарант-ЛАЙФ» пострадал в результате нападения преступников. Мужчина был жестоко избит, получил множество серьезных травм, и долго лечился. В стрессовом состоянии клиент совсем забыл о страховке, и сообщил в компанию «Гарант-ЛАЙФ» о неприятный случай уже после того, как договор страхования закончил свое действие. Однако, несмотря на позднее уведомление о страховом событии и подачу документов, компания приняла решение признать событие и сделать выплату.

Такие случаи очередной раз доказывают, что жизнь полна не всегда приятных неожиданностей. Мы готовы смягчить негативные последствия от них. Описанная ситуация свидетельствует о том, что «Гарант-ЛАЙФ» прежде стремится выполнять основную миссию страховщика - поддержать в ситуации, когда нужна помощь.

В целом, по итогам сентября компания осуществила 34 выплаты на общую сумму более 500 тысяч гривен, всего за третий квартал - 110 выплат на сумму 1 299 159 гривен.

ПАО «УСК» «Гарант-ЛАЙФ» имеет более чем десятилетний опыт работы в сфере страхования жизни. Благодаря команде профессионалов компания не перестает подтверждать свою надежность среди клиентов и партнеров. Опираясь на финансовую мощность и передовые технологии" Гарант-ЛАЙФ »предоставляет услуги Европейского качества.